Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu internetowego MAKSTOR.pl

 

I.

Informacje o Sklepie Internetowym

II.

Definicje

III.

Ochrona danych i polityka prywatności

IV.

Postanowienia ogólne

V.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

VI.

Produkty

VII.

Ceny

VIII.

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

IX.

Płatność

X.

Dostawa i odbiór

XI.

Prawo odstąpienia od umowy (zwrot 14 dni)

XII.

Procedury reklamacyjne

XIII.   

Warunki gwarancji udzielonej przez MAKSTOR.pl

XIV.

Rękojmia

XV.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

XVI.

Postanowienia końcowe

 I. Informacje o Sklepie Internetowym

 

 

1. Sklep internetowy, działający pod adresem makstor.pl, prowadzony jest przez firmę MAKSTOR Paweł Kucharczyk na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej numer 27364/07/H dokonanego przez Prezydenta Miasta Kielce, z siedzibą przy ul. Starzyńskiego 3 w Kielcach (mail: info@makstor.pl).

EDG: 27364/07/H

NIP: 657-254-99-60

REGON: 260168873 

 

II. Definicje

 

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MAKSTOR.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.makstor.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Produkt - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MAKSTOR a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

 

III. Ochrona danych i polityka prywatności

 

1. MAKSTOR.pl jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. MAKSTOR.pl przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Nie odpowiadamy za błędy zamieszczone przez Klienta poprzez formularz. W przypadku błędnych danych zamieszczonych przez Klienta w dowodzie sprzedaży należy przesłać notę korygującą. Notę należy wysłać w dwóch egzemplarzach. MAKSTOR.pl w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.

4. MAKSTOR.pl za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

5. MAKSTOR.pl za zgoda Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.

6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

7. Klient zapisując się na newsletter MAKSTOR.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

8. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera MAKSTOR.pl.
9. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie.

 

IV. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.makstor.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2.

b) minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MAKSTOR zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.makstor.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

V. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja jest bezplatna i dobrowolna - następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. MAKSTOR.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MAKSTOR za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MAKSTOR.

- Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MAKSTOR.

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MAKSTOR,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

VI. Produkty

 

 

1. Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”).

2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów MAKSTOR.

 

 

VII. Ceny

 

1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN).

2. Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.

 

 

VIII. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.makstor.pl, dokonać wyboru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.   Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy;

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MAKSTOR Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia" zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę). 

- Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

- Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygującej z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia MAKSTOR również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485). 

11. Kupujący składający zamówienie płatne z góry, zobowiązuje się opłacić zamówienie w ciągu 7 dni od momentu jego złożenia. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez Kupującego jeżeli nie zostanie ono opłacone w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

 

 

IX. Płatność

 

 

1. Klient w Sklepie Internetowym ma możliwość zapłaty:

- przelewem internetowym (przedpłata) - bezpośrednio na konto sklepu: Alior Bank 55 2490 0005 0000 4600 9769 4150 lub za pośrednictwem kanałów szybkich płatności online (www.dotpay.pl)),
- za pobraniem - płatne gotówką do rąk kuriera w momencie dostawy,
- eRaty - zakupy na raty (mBank raty
).

2. W przypadku płatności z góry (przelewem internetowym) powiększonej o koszty przesyłki w dniu księgowania wpłaty Klient jest informowany mailem z informacją o wpłynięciu należności na nasze konto, kolejny mail poinformuję o nadaniu przesyłki. Po otrzymaniu informacji o gotowości przesyłki lub o wysyłce zamówienia wszelkie zmiany są niemożliwe.

3. W przypadku płatności przy odbiorze w dniu wysyłki Klient otrzymuję informację drogą mailową o nadaniu przesyłki oraz jej numerze. Po otrzymaniu informacji o gotowości przesyłki lub o wysyłce zamówienia wszelkie zmiany są niemożliwe.

 

 

 

X. Dostawa i odbiór

 

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki Zamówienia zależny jest od wybranego sposobu płatności, wagi, wartości całego zamówienia oraz metody dostawy. Informacje o ostatecznym czasie dostawy i kosztach związanych z wysłaniem przesyłki podawane są przez system przed złożeniem zamówienia.

3. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

4. Termin dostawy określa firma kurierska (standardowo od 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania), lecz nie powinien on być dłuższy niż pięć (5) dni.

5. Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg.

6. Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany:

a) w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu za pośrednictwem przewoźnika (wysyłka).

b) ze względu na charakter wysyłkowy firmy odbiór osobisty towaru jest niemożliwy, podobnie jak wysłanie po Produkty własnego przewoźnika.

7. W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu MAKSTOR.pl. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką ponosi Klient.

8. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. 

9. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

10. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Produktu, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody zgodnie ze stanem faktycznym a następnie podpisany protokół przesłać dowolonym kanałem porozumiewania się na odległość do sklepu MAKSTOR.pl.
 

 

XI. Prawo odstąpienia od umowy (zwrot 14 dni)

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez taką osobę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu towaru - towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep Internetowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (mogą Państwo skorzystać z nieobowiązkowego wzoru formularza odstąpienia od umowy - pobierz) i wysłanie go dowolnym kanałem porozumienia się na odległość (oraz jeśli to możliwe dołączenie go do odsyłanej przesyłki), m.in.:

a) wiadomością e-mail, na adres zwroty@makstor.pl,

b) w formie pisemnej, na adres MAKSTOR Paweł Kucharczyk ul. Starzyńskiego 3, 25-232 Kielce.  

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a) dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysłania towaru).

c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu towaru:
MAKSTOR
ul. Starzyńskiego 3
25-232 Kielce

 

XII. Procedury reklamacyjne

 

1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.

2. W przypadku wystąpienia usterek Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.

3. Sklep Internetowy prowadzi wsparcie techniczne za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: serwis@makstor.pl). Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych Produktów powinny być zgłoszone pracownikom działu wsparcia technicznego, który wstępnie zdiagnozuje usterkę. Jeżeli ustalenie przyczyn wadliwego działania Produktu nie będzie możliwe, pracownicy działu wsparcia technicznego poinformują Klienta o dalszym postępowaniu.

 4. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 

 

XIII.  Warunki gwarancji

 

1. MAKSTOR (będący gwarantem) zapewnia sprawne działanie Produktu, pod warunkiem korzystania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami. Standardowy termin ochrony gwarancyjnej wynosi 24 miesiące dla Konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz 12 miesięcy dla firm - czas ten może ulec skróceniu bądź też wydłużeniu co będzie jasno określone przy produkcie.

2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe (przykładowo z powodu wyczerpania nakładu), sklep zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie produkty lub zwróci nabywcy równowartość ceny towaru.
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego używania, materiałów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych jak również czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy w okresie trwania gwarancji w przypadku:

a. uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek  (pęknięć, ułamań, wgnieceń, zarysowań, odprysków itp.),

b. uszkodzeń i wad powstałych w transporcie, przy przeładunku, w związku ze złym przechowywaniem,

c. eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi,

 d.  napraw, przeróbek i ingerencji dokonanych przez osoby nieupoważnione,

e. wadliwego działania urządzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.

f. stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

5. Korzystając z gwarancji wadliwy produkt należy dostarczyć we własnym zakresie na adres: MAKSTOR ul. Starzyńskiego 3 25-232 Kielce. Wcześniej prosimy skontaktować się pod adresem serwis@makstor.pl w celu ustalenia szczegółów.

6. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć wypełniony formularz gwarancji (pobierz) wraz z kopią dowodu zakupu. Towar powinien być odesłany w opakowaniu zapewniającym możliwość bezpiecznego transportu.
7. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. W przypadku uznania reklamacji oraz konieczności sprowadzenia niezbędnych podzespołów, lub odesłania towaru do producenta, termin ten może ulec stosownemu przedłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany. 
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.   

 

XIV.  Rękojmia

1. MAKSTOR jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 - 5563 Kodeksu Cywilnego.
2. Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego) zostaje wyłączona.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy serwis@makstor.pl lub pisemnie na MAKSTOR ul. Starzyńskiego 3, 25-232 Kielce.  MAKSTOR zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  

 

XV. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. MAKSTOR  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MAKSTOR o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MAKSTOR ul. Starzyńskiego 3, 25-232 Kielce, mailowo pod adres serwis@makstor.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. MAKSTOR zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XVI. Postanowienia końcowe

1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MAKSTOR a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MAKSTOR a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MAKSTOR .

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Prawa autorskie
Copyright © MAKSTOR
 

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność firmy MAKSTOR lub zostały wykorzystane za zgodą osób/podmiotów uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z firmą MAKSTOR. Pojedyncze dokumenty publikowane przez firmę MAKSTOR w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związanych z tymi dokumentami.

 

pixel