Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu internetowego MAKSTOR.pl z 25.06.2008 (obowiązujący do 24.12.2014)

I.

Informacje o Sklepie Internetowym

II.

Definicje

III.

Ochrona danych i polityka prywatności

IV.

Postanowienia ogólne

V.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

VI.

Produkty

VII.

Ceny

VIII.

Zamówienie

IX.

Płatność

X.

Dostawa i odbiór

XI.

Zwrot towaru

XII.

Procedury reklamacyjne

XIII.   

Warunki gwarancji udzielonej przez MAKSTOR.pl

XIV.

Rękojmia i niezgodność Produktu z umową

XV.

Postanowienia końcowe

 
I. Informacje o Sklepie Internetowym

 

 

1. Sklep internetowy, działający pod adresem makstor.pl, prowadzony jest przez firmę MAKSTOR Paweł Kucharczyk na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej numer 27364/07/H dokonanego przez Prezydenta Miasta Kielce, z siedzibą przy ul. Starzyńskiego 3 w Kielcach (mail: info@makstor.pl).

EDG: 27364/07/H

NIP: 657-254-99-60

REGON: 260168873 

II. Definicje

 

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MAKSTOR.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.makstor.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Produkt - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MAKSTOR a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Ochrona danych i polityka prywatności

 

1. MAKSTOR.pl jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. MAKSTOR.pl przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Nie odpowiadamy za błędy zamieszczone przez Klienta poprzez formularz. W przypadku błędnych danych zamieszczonych przez Klienta w dowodzie sprzedaży należy przesłać notę korygującą. Notę należy wysłać w dwóch egzemplarzach. MAKSTOR.pl w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.

4. MAKSTOR.pl za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

5. MAKSTOR.pl za zgoda Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.

6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

7. Klient zapisując się na newsletter MAKSTOR.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

8. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera MAKSTOR.pl.
9. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajdują się na stronie.

 

IV. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.makstor.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa w wersji nie starszej niż 3 lata od momentu jej wydania z włączoną obsługą Javascript;

b) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MAKSTOR zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.makstor.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

V. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. MAKSTOR.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MAKSTOR za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MAKSTOR.

- Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MAKSTOR.

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MAKSTOR,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


VI. Produkty

 

 

1. Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”).

2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

3. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.

4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów MAKSTOR.

 

 

VII. Ceny

 

1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN).

2. Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.

 

 

VIII. Zamówienie

 

1. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinach pracy, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowym. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego.

4. Sklep Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego bądź u producentów lub dystrybutorów MAKSTOR. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep Internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.

6. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.

7. Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail) zatytułowaną "MAKSTOR.pl - Zamówienie nr [indywidualny nr zamówienia] zostało zrealizowane". Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta.
8.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji zamówienia znajdują się w karcie każdego produktu.

10. Do każdego zamówienia dołączona jest specyfikacja sprzedaży z wyszczególnioną nazwą towaru oraz paragon lub faktura VAT (w przypadku sprzedaży wysyłkowej domyślnie wystawiana jest faktura VAT). Dokonując zakupu wyrażasz zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną

11. Kupujący składający zamówienie płatne z góry, zobowiązuje się opłacić zamówienie w ciągu 7 dni od momentu jego złożenia. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez Kupującego jeżeli nie zostanie ono opłacone w ciągu 7 dni od daty jego złożenia lub wystąpi tzw. siła wyższa (np. kradzież, uszkodzenie towaru, wada fabryczna na co sklep nie miał wpływu itp.).

12. Towary oznaczone jako "produkt na zamówienie" wysyłane są po zweryfikowaniu kosztów wysyłki przez obsługę oraz są osobno potwierdzane

 

IX. Płatność

 

 

1. Klient w Sklepie Internetowym ma możliwość zapłaty:

- przelewem internetowym (przedpłata) - bezpośrednio na konto sklepu: Alior Bank 55 2490 0005 0000 4600 9769 4150 lub za pośrednictwem kanałów szybkich płatności online,
- za pobraniem - płatne gotówką do rąk kuriera w momencie dostawy,
- eRaty - zakupy na raty.

2. W przypadku płatności z góry (przelewem internetowym) powiększonej o koszty przesyłki w dniu księgowania wpłaty Klient jest informowany mailem z informacją o wpłynięciu należności na nasze konto, kolejny mail poinformuję o nadaniu przesyłki. Po otrzymaniu informacji o gotowości przesyłki lub o wysyłce zamówienia wszelkie zmiany są niemożliwe.

3. W przypadku płatności przy odbiorze w dniu wysyłki Klient otrzymuję informację drogą mailową o nadaniu przesyłki oraz jej numerze. Po otrzymaniu informacji o gotowości przesyłki lub o wysyłce zamówienia wszelkie zmiany są niemożliwe.

 

 

X. Dostawa i odbiór

 

1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki towarów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wagi, wartości całego zamówienia oraz metody dostawy. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki podawane są przez system przed złożeniem zamówienia.

2. Każdorazowa zmiana adresu odbiorcy po wysyłce jest odpłatna zgodnie z kosztami wysyłki Produktu.

3. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

4. Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany:

a) w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu za pośrednictwem przewoźnika (wysyłka).

b) ze względu na charakter wysyłkowy firmy odbiór osobisty towaru jest niemożliwy, podobnie jak wysłanie po towar własnego przewoźnika.

5. Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż pięć (5) dni.

6. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół jest niezbędny do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.

7. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

8. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką ponosi Klient.
 

XI. Zwrot towaru

 

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów. 

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

a) nabycia produktu na firmę,

b) zakupu w drodze licytacji,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

3. W celu usprawnienia procesu zwrotu, Klient proszony jest do poprawnego wypełnienia formularza zwrotu i załączenie go do odsyłanych Produktów na adres MAKSTOR ul. Starzyńskiego 3, 25-232 Kielce.

4. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6. Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Klient.

7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8. Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego, wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.
 

XII. Procedury reklamacyjne

 

1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.

2. W przypadku wystąpienia usterek Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.

3. Sklep Internetowy prowadzi wsparcie techniczne za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: serwis@makstor.pl). Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych Produktów powinny być zgłoszone pracownikom działu wsparcia technicznego, który wstępnie zdiagnozuje usterkę. Jeżeli ustalenie przyczyn wadliwego działania Produktu nie będzie możliwe, pracownicy działu wsparcia technicznego poinformują Klienta o dalszym postępowaniu.
 

XIII.  Warunki gwarancji

 

1. MAKSTOR (będący gwarantem dla osób fizycznych) zapewnia sprawne działanie Produktu, pod warunkiem korzystania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami.

2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe (przykładowo z powodu wyczerpania nakładu), sklep zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie produkty lub zwróci nabywcy równowartość ceny towaru.
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego używania, materiałów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych jak również czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy w okresie trwania gwarancji w przypadku:

a. uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek  (pęknięć, ułamań, wgnieceń, zarysowań, odprysków itp.),

b. uszkodzeń i wad powstałych w transporcie, przy przeładunku, w związku ze złym przechowywaniem,

c. eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi,

 d.  napraw, przeróbek i ingerencji dokonanych przez osoby nieupoważnione,

e. wadliwego działania urządzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.

f. stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

5. Korzystając z gwarancji wadliwy produkt należy odesłać na adres: MAKSTOR ul. Starzyńskiego 3 25-232 Kielce. Wcześniej prosimy skontaktować się pod adresem serwis@makstor.pl w celu ustalenia szczegółów.

6. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć wypełniony formularz gwarancji (pobierz) wraz z kopią dowodu zakupu. Towar powinien być odesłany w opakowaniu zapewniającym możliwość bezpiecznego transportu.
7. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. W przypadku uznania reklamacji oraz konieczności sprowadzenia niezbędnych podzespołów, lub odesłania towaru do producenta, termin ten może ulec stosownemu przedłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany. 
6.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikłych z niezgodności Produktu z umową. 
7. W przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art.10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.    


XIV.  Rękojmia i niezgodność Produktu z umową

1. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, konsumentowi przysługuje prawo reklamacji produktu złożone na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz z treści ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 r., 141 poz. 1176 ze zmianami) w zakresie niezgodności Produktu z umową oraz Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi . 
  

 

XV. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MAKSTOR a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MAKSTOR a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MAKSTOR .

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Sklep uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu i uruchomić nową wersję. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w MAKSTOR.pl zmienionego Regulaminu - zmiany nie dotyczą Klientów którzy dokonali zakupu przed ogłoszeniem nowej wersji.

 

Prawa autorskie
Copyright © MAKSTOR

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność firmy MAKSTOR lub zostały wykorzystane za zgodą osób/podmiotów uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z firmą MAKSTOR. Pojedyncze dokumenty publikowane przez firmę MAKSTOR w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związanych z tymi dokumentami.


pixel